Lov-Retssag-Loven-Dom-1200x480-1

Nye regler om rekonstruktion

Ny lov om ændring af rekonstruktionsreglerne er netop vedtaget i Folketinget – det giver bl.a. revisorerne mulighed for en ny rolle og virksomhederne lettere muligheder for at blive rekonstrueret og holde omkostningerne nede.

I den kommende tid forventes flere virksomheder at få brug for hjælp til at rekonstruere deres økonomi. Mange – ellers levedygtige – virksomheder har haft en svær tid på grund af Covid-19 og dens påvirkning på virksomhedernes ellers sunde forretninger.

Derfor har Konkursrådet foreslået nye regler om rekonstruktion, i et forsøg på at gøre processen lettere og billigere for de virksomheder, der har behov for en rekonstruktion

I dag den 23. marts 2021 er lovforslaget om ændringerne endeligt vedtaget i Folketinget. Størstedelen af loven træder i kraft dagen efter offentliggørelse i Lovtidende.

Hovedpunkterne i lovændringen i forhold til rekonstruktioner

  1. Ikke krav om regnskabskyndig tillidsmand (egen revisor kan anvendes): Der stilles ikke længere krav om, at der skal udpeges en regnskabskyndig tillidsmand, idet rekonstruktøren i stedet kan anvende selskabets nuværende revisor i det nødvendige omfang, hvilket bl.a. gør processen billigere.
  2. Selskabet går ikke automatisk konkurs, hvis det ikke lykkes: Der indføres en kortvarig fortrydelsesret, hvor selskabet i op til 4 uger kan træde ud af rekonstruktion igen; modsat tidligere, hvor konsekvensen af at indlede en rekonstruktion var konkurs, hvis rekonstruktionen ikke lykkedes.
  3. Ikke krav om sikkerhedsstillelse: Det er ikke længere krav, at virksomheden skal stille sikkerhed for den efterfølgende potentielle konkursbehandling (oftest 30.000-40.000 kr.).
  4. Virksomheden kan i visse situationer få dækket lønrestancer: Der er nu mulighed for, at Lønmodtagernes Garantifond (LG) dækker nogle af lønrestancerne i den sidste periode før indledningen af rekonstruktionen. Derved forbedres mulighederne for at kunne gennemføre en reel tvangsakkord.
  5. Ikke længere hæftelse for løn fra før rekonstruktionens indledning ved en virksomhedsoverdragelse: Ved en virksomhedsoverdragelse i rekonstruktion hæfter en køber ikke længere for løn forud for indledningen af rekonstruktionen. Dette har tidligere været en betydelig økonomisk hæmsko ved mange virksomhedsoverdragelser.
  6. Fast track ved virksomhedsoverdragelse: Indførelsen af en fast track model for salg af virksomheden.

Hvis du har spørgsmål til ændringerne eller konkrete spørgsmål til rekonstruktion eller konkurs, så ring eller skriv endelig til advokat Agnete Brus Krusell (mobil 25 10 05 69, abk@sundgaardadvokater.dk) eller advokat Gunvor Sundgaard Happe (mobil 25 10 05 03, gsh@sundgaardadvokater.dk). Vi tager meget gerne en uforpligtende drøftelse.

Læs mere om de enkelte ændringer

1) Valg af tillidsmand:

Efter de tidligere regler skulle skifteretten altid udpege en regnskabskyndig tillidsmand (ofte en revisor), når der skulle indledes en rekonstruktion. Det kunne ikke være selskabets egen revisor/regnskabskyndige på grund af strenge habilitetskrav.

Dette medførte ifølge Konkursrådet en hindring for små og mellemstore virksomheders muligheder for rekonstruktion, da der ganske enkelte ikke var likviditet til de samlede udgifter, som en rekonstruktion ofte løber op i.

Efter lovændringen gøres det nu frivilligt, om der skal udpeges en regnskabskyndig tillidsmand. Dog kan mindst 25 % af de stemmeberettigede kreditorer anmode om, at der udpeges en uvildig regnskabskyndig tillidsmand, når kreditorerne finder det hensigtsmæssigt eller nødvendigt. Derved sikres kreditorernes interesser stadig.

Lovændringen er ikke til hinder for, at rekonstruktøren anvender selskabets eksisterende revisor, der allerede kender virksomheden, sådan at man stadig sikrer sig, at rekonstruktør får den nødvendige økonomiske bistand til at få overblikket over selskabets aktiver.

Reglen har fået en del opmærksomhed, da der ikke har været enighed om lige denne ændring under lovens tilblivelse.

Hos Sundgaard Advokater ser vi positivt på de nye regler, hvis rekonstruktør husker at anvende selskabets revisor i det nødvendige omfang. En revisor er i forvejen offentlighedens tillidsrepræsentant og ikke alene selskabets rådgiver, hvorfor udgangspunktet må være, at de i de fleste tilfælde er habile til at bistå rekonstruktøren. Og med en regel om at 25 % af kreditorerne kan kræve, at der udpeges en uvildig regnskabskyndig tillidsmand, så bør kreditorernes interesser også være varetaget med lovændringen. Der kan selvfølgelig forekomme tilfælde af svig, men det er også en risiko ved de tidligere regler, og hvis rekonstruktør vurderer, at en tillidsmand er nødvendig, så vil der altid kunne udpeges en.  

2) Virksomhederne kan træde i rekonstruktion og træde ud igen uden at gå konkurs:

Med de nye regler er der åbnet en muselem, hvorefter virksomhederne, der i en kort periode har været under rekonstruktion, nu har mulighed for at træde ud af rekonstruktion, uden at virksomheden automatisk går konkurs, hvilket ikke var muligt efter de tidligere gældende rekonstruktionsregler, hvor selskabet/skyldner automatisk blev taget under konkursbehandling, hvis rekonstruktionen ikke lykkes.

Den automatiske konkurs har utvivlsomt afholdt mange virksomheder fra at forsøge en rekonstruktion. De nye gældende regler giver reelt mulighed for en kort tænkepause, hvis der fx er indgivet konkursbegæring mod virksomheden. Muligheden gælder dog kun indtil planmødet, som skal afholdes senest 4 uger efter, rekonstruktionen er indledt; dvs. tænkepausen varer reelt kun i 4 uger.

3) Der er ikke længere krav om sikkerhedsstillelse:

Det nugældende krav om, at virksomhederne skal stille en sikkerhed for den senere konkurs fjernes også. Det er en likviditetsmæssig ”besparelse” på enten 40.000 kr. (i Sø- og Handelsretten) eller 30.000 kr. (i de øvrige skifteretter i Danmark). Likviditetsbehovet ved indledningen af en rekonstruktion bliver derved lidt lavere, og det giver flere mindre virksomheder mulighed for at træde i rekonstruktion.

4) Lønmodtagernes Garantifond (LG) kan nu dække lønudgifter, der forfalder én måned før rekonstruktionen:

Tidligere blev en rekonstruktion af mange virksomheder gjort umulig ved, at der ikke var på tidspunktet for rekonstruktionens indledning likviditet til at betale restancerne til lønmodtagerne for den sidste måned før indledning af rekonstruktion (hvis lønnen var forfalden).

Med de nye regler kan LG give lån til én måneds forfalden løn fra før rekonstruktionen (dog max. 26.667 kr. i nettoløn pr. medarbejder). Derudover kan LG fortsat give lån til virksomheden på op til tre måneders nettoløn under rekonstruktionen (dog maksimeret til 80.000 kr. i nettoløn pr. medarbejder). Der skal være likviditet i virksomheden til at betale A-skatten. Der kan ikke lånes til denne.

Dette – sammenholdt med en ændring af virksomhedsoverdragelsesloven – gør det væsentligt nemmere at rekonstruere og eventuelt sælge den sunde del af en virksomhed, der er økonomisk udfordret, og derved redde arbejdspladser og begrænse gæld, herunder gæld til det offentlige.

5) Køber af en virksomhed under rekonstruktion hæfter ikke – som tidligere – for løn til medarbejderne fra tiden før rekonstruktions indledning:

Efter de tidligere regler skulle en køber overtage alle lønmodtagerforpligtigelser (også alle restancer/forfalden løn fra før indledningen af rekonstruktionen) ved en virksomhedsoverdragelse, hvor sælger var under rekonstruktion.

Med de nye regler ændres virksomhedsoverdragelsesloven, hvorefter en køber kun hæfter for lønkrav fra indledningen af rekonstruktionen og fremefter, hvilket er en klar fordel for køber, der ikke skal overtage en masse gæld/medarbejderforpligtelser.

6) Fast track model ved virksomhedsoverdragelse:

Der er i rekonstruktionsreglerne indført en fast track-model, hvor det er muligt for rekonstruktøren at gennemføre et hurtigt salg helt i starten af rekonstruktionsperioden, uden at man først skal vente på, at overdragelsen godkendes af kreditorerne på forslagsmødet i skifteretten.

Betingelsen er, at alle kreditorerne skal have en frist på 5 hverdage til at protestere (almindeligt flertal). Processen skal være gennemført inden planmødet, ligesom der skal være en særlig begrundelse for, at et salg ikke kan afvente den sædvanlige procedure (f.eks. likviditetsudfordringer, tab af værdi i virksomheden pga. tid). 

En overdragelse af en virksomhed under rekonstruktion bliver således væsentlig lettere med de nye regler.

Du kan læse lovforslaget i sin fulde længde her:
https://www.retsinformation.dk/eli/ft/202012L00065

Har du spørgsmål til de nye regler om rekonstruktion?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller ønsker ovenstående uddybet, eller hvis du har spørgsmål generelt til rekonstruktionsreglerne, spørgsmål til konkurs eller konkrete spørgsmål relateret til en bestemt virksomheds situation, så ring eller skriv endelig til advokat Agnete Brus Krusell (mobil 25 10 05 69, abk@sundgaardadvokater.dk) eller advokat Gunvor Sundgaard Happe (mobil 25 10 05 03, gsh@sundgaardadvokater.dk). Vi tager meget gerne en uforpligtende drøftelse.

Del indlæg