image003

Regler om anpartshaver- og aktionærlån

af advokat Gunvor Sundgaard Happe.

Nu kan anparts- og aktieselskaber lovligt yde lån til kapitalejerne, forudsat en række betingelser er opfyldt.

Folketinget har den 1. december 2016 vedtaget nye regler om kapitalejerlån, hvilket medfører, at kapitalselskaber (anparts- og aktieselskaber) efter den 1. januar 2017 lovligt har mulighed for at yde lån til kapitalejerne.

Endvidere kan visse ulovlige anparts- og aktionærlån ydet før den 1. januar 2017 lovliggøres.

Særligt to forhold er vigtigt at bemærke i denne sammenhæng:

For det første er det ikke alle lån til anpartshavere og aktionærer (kapitalejere), der kan ydes lovligt eller lovliggøres efter den 1. januar 2017.

For det andet medfører lovliggørelsen af kapitalejerlån ikke nogen ændringer af skattereglerne vedrørende kapitalejerlån. Mere konkret betydet dette, at kapitalejerlån rent selskabsretligt lovliggøres, forudsat at de i selskabslovens § 210 stillede betingelser herfor er opfyldt. Derimod vil aktionærlån rent skatteretligt fortsat skulle beskattes, hvis betingelserne i ligningslovens § 16 E er opfyldt. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om lånet skal beskattes, uanset om lånet rent selskabsretlig er lovligt.

Det følger af selskabsloven § 210, der netop er ændret (lovændringen træder i kraft 1. januar 2017), at lån til anpartshavere og aktionærer (kapitalejere) er lovlige hvis:

  • Lånet samt renter og eventuel skat kan rummes inden for selskabets frie reserver. Der tages ved vurderingen afsæt i selskabets seneste årsregnskab, hvor efterfølgende udbetalt udbytte mv. skal fratrækkes. Herefter skal lånet, renter og eventuel skat kunne rummes i de frie reserver.
  • Beslutning om at yde lånet træffes på selskabets førstkommende generalforsamling efter 1. januar 2017 (eller af selskabets ledelse hvis selskabets ledelse er bemyndiget til at træffe beslutning, idet bemyndigelsen skal være vedtaget af den førstkommende generalforsamling efter den 1. januar 2017).
  • Lånet sker på markedsvilkår.

Anpartshaver- og aktionærlån ydet før den 1. januar 2017 kan lovliggøres, hvis ovenstående betingelser opfyldes. Lovliggørelsen kan dog kun ske i perioden fra den 1. januar 2017 og frem til fristen for at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen i 2017.

Det er vigtigt, at selskaber, der ønsker at yde anpart- og aktionærlån, kan dokumentere, at ovenstående betingelser er opfyldt.

I henhold til selskabslovens § 215, stk. 2, vil medlemmer af et anparts- og/eller aktieselskabs ledelse, der har ydet et ulovligt aktionærlån, hæfte for eventuelle tab, som lånet måtte medføre, indtil lånet er indfriet eller lovliggjort.

Om de nye regler om kapitalejerlån se også Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

For eventuelle spørgsmål til ovenstående eller yderligere oplysninger om kapitalejerlån eller andre selskabsretlige spørgsmål kontakt venligst advokat Gunvor Sundgaard Happe.

Del indlæg