Persondatapolitik

KONKURSBOBEHANDLING, ERHVERVS- OG PRIVATE KLIENTER 
SUNDGAAD ADVOKATER I/S, CVR: 39 67 54 04, herefter Advokatfirmaet, er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vore klienters og medarbejderes oplysninger, herunder personoplysninger. Vi bestræber os på at beskytte personoplysninger og arbejder kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder databeskyttelsesforordningen.

Advokatfirmaet leverer tjenesteydelser i et sådant omfang, at vi anser os for dataansvarlige.

Denne databeskyttelsespolitik indeholder oplysninger om Advokatfirmaets behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlige, som du kan læse mere om nedenfor.

Kategorier af personoplysninger, der indhentes til brug for de forskellige sagsbehandlingsområder m.m.

Konkursboer

Tidligere reelle ejere anmodes om i nødvendigt omfang – også af hensyn til hvidvasklovgivningen – at aflevere billede-ID og kopi af sundhedskort (herunder altså cpr. nr.), ligesom der sker registrering af kontaktoplysninger, herunder telefonnummer, e-mailadresse og bankkontonummer på kreditorer til brug for udbetaling af dividende. I forbindelse med prøvelse af lønmodtagerkrav eller boets gensidige bebyrdende aftale kan der tillige ske registrering og behandling af særligt følsomme data.

Ansøgere til fonde

Her indhentes oplysninger om navn og stilling, cpr. nr., fulde adresse, telefonnummer og e-mailadresse, samt bankkontonummer. Såfremt en legatudbetaling er indtægtsbestemt, indhentes der forskudsopgørelse/årsopgørelse.

Erhvervs- og privatklienter

Alle klienter anmodes om oplysninger om navn, adresse, telefonnumre og e-mail adresser, for at der kan ske en behandling af deres sag, og for at der kan gennemføres tjek af mulige interessekonflikter.

I det omfang, det af hensyn til imødegåelse af hvidvaskning er nødvendigt, vil de indsamlede oplysninger indbefatte cpr.nr og kopi af pas/kørekort samt sundhedskort.

I forbindelse med behandling af retssager kan der tillige ske registrering og behandling af personoplysninger på vidne og sagkyndige i det omfang dette er nødvendigt for forfølge klientens retskrav.

Tredjeparter og myndigheder

Såfremt vi benytter andre tredjeparter, for eksempel underleverandører i forbindelse med levering af vore ydelser, kan sådanne tredjeparter i den forbindelse få udleveret eller overladt personoplysninger, der er nødvendige for, at de kan levere den aftalte ydelse.

Advokatfirmaet indgår de aftaler, der er nødvendige for at sikre, at den nødvendige sikkerhed er på plads for at beskytte oplysningerne og overholde vore databeskyttelsesforpligtelser.

Vi kan undertiden blive pålagt at udlevere personoplysninger til offentlige myndigheder eller tredjeparter, som krævet af og i overensstemmelse med gældende lovgivning eller regulering. Dette kan eksempelvis være for at kontrollere, at vi overholder gældende lovgivning og regulering, at undersøge en påstået forbrydelse, etablere, udøve eller forsvare juridiske rettigheder. Vi vil kun opfylde anmodninger om videregivelse af personoplysninger, hvor vi har pligt til at gøre det.

Besøgende på vort kontor

Vi indsamler ikke personoplysninger om besøgende, herunder klienter og andre gæster, bortset fra advokatens angivelse i sin kalender. Der finder ikke videoovervågning sted.

Besøgende på Sundgaardadvokater.dk

Vi indsamler ikke personoplysninger i forbindelse med besøg på hjemmesiden.

Videregivelse af de under pkt. 1 anførte personoplysninger

Vi videregiver alene personoplysninger, når vi har et lovligt grundlag herfor.

Samtlige medarbejdere i advokatfirmaet er gjort opmærksom på, at persondataloven fra 25. maj 2018 er blevet erstattet af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, og videre er reglerne om sletning og/eller makulering af personoplysninger gennemgået.

Samtykkekrav/oplysningsforpligtelse

Dataforordningen fastsætter et krav til, at et samtykke skal gives i forbindelse med behandling af persondata, og den dataansvarlige skal kunne dokumentere, at samtykke er givet specifikt med henblik på behandling af persondataoplysningerne, jf. også ovenfor under ”brug af persondataoplysninger/behandlingsgrundlag”. I forbindelse med indhentning af personoplysninger er den registrerede person henvist til at læse Advokatfirmaets persondatapolitik og har i den forbindelse været opfordret til at sætte sig ind formålet med indsamlingen af personoplysningerne og videre den nedennævnte mulighed for at trække samtykket tilbage og retten til at forlange ændring/sletning af data og hjemmelsgrundlaget for behandlingen, samt klagemuligheden i forhold til Datatilsynet.

Afgivelse af personoplysninger kan nægtes, men lejere/foreningsmedlemmer, arvinger, fondsansøgere og klienter gøres opmærksom på, at såfremt de påkrævede personoplysninger ikke afgives, eller vedkommende modsætter sig afgivelse af oplysningerne, kan administration/udbetalinger m.v. ikke ske.

Brug af personoplysninger/behandlingsgrundlag

Fondsansøgeres/kreditorers/klienters personoplysninger anvendes/registreres med henblik på at kunne tildele eller afslå ansøgninger, med henblik på at kunne behandle sager med henblik på at udbetale dividende og for almindelige klientsager for at kunne overholde offentlige krav, både hvad angår registreringer hos de myndigheder, der er anført i pkt. 2, og i øvrigt for at sikre en korrekt behandling af en sag.

Opbevaring af personoplysninger

Hvad angår ansøgere i fonde eller kreditorer i konkursboer, hvor der er udbetalt penge, opbevares personoplysningerne i op til fem år fra udbetaling af dividende/legater, hvorefter sagerne makuleres. Hvad angår fondsansøgere, som ikke kommer i betragtning, makuleres de straks efter et uddelingsmøde, hvilket vil sige inden for ca. seks måneder efter modtagelsen af en ansøgning. Med hensyn til almindelige klientsager, konkursboer og retssager følges denne procedure.

I forbindelse med arkiveringen af sager, udtages personoplysninger/ID på klienter fra den fysiske sag og sættes i ringbindet ”Arkiv” på sekretærens kontor under den aktuelle måned og år.

Oplysningerne opbevares i 5 år efter sagens afslutning til opfyldelse af regelsættet om imødegåelse af hvidvaskning af penge m.m.

Oplysningerne skal slettes/makuleres, inden for en måned efter udløbet af den måned fem år efter at sagen er afsluttet.

Mappen gennemses månedligt, således at oplysningerne kan udtages og destrueres, og der printes hver måned en liste over de sager, der er arkiveret i løbet af måneden. Listen indsættes i ringbindet under igangværende måned og år.

Videregivelse af modtagne personoplysninger

Personoplysninger videregives til arvingers og fondes pengeinstitutter, og, når det er lovpligtigt, til SKAT. Legatudbetalinger skal fremgå af fondenes regnskaber og i dødsboer af boopgørelsen, og disse oplysninger videregives til SKAT.

Hvad egentlige sædvanlige klientsager angår, benyttes personoplysningerne i forbindelse med registrering af selskaber, førelse af retssager og lignende, hvor offentlige myndigheder fordrer afgivelse af personoplysninger.

Persondatabeskyttelse, set i relation til software m.v.

Advokatfirmaet udvikler ikke selvstændigt software eller produkter eller ydelser, der benyttes til registrering af persondata. Advokatfirmaet benytter sig af UNIK Advosys, som der er indgået databehandleraftaler med.

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger

Advokatfirmaet sletter personoplysninger, når Advokatfirmaet ikke længere har et arbejdsbetinget behov for at behandle dem. Opbevaringsperioden er fastsat i forhold til de forpligtelser, Advokatfirmaet er underlagt i henhold til gældende lovgivning, herunder bogføringsloven og hvidvaskloven samt til sikring af dokumentation.

Den registreredes rettigheder

Som registreret har du visse rettigheder, som Advokatfirmaet som dataansvarlig er forpligtet til at opfylde.

Du kan kontakte Advokatfirmaet og få indsigt i, hvilke personoplysninger Advokatfirmaet behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte personoplysninger. Hvis du ønsker personoplysninger slettet eller at gøre indsigelse mod Advokatfirmaets behandling, kan du kontakte Advokatfirmaet. Du kan endvidere kontakte Advokatfirmaet, såfremt du ønsker at udnytte din ret til dataportabilitet (overførelse af oplysninger til en anden dataansvarlig).

Når vi behandler personoplysninger baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. For at tilbagekalde samtykke til vore behandling af dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os.

Kontakt

Dataansvarlig er SUNDGAARD ADVOKATER I/S, Søtorvet 5, 1371 København K.

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne databeskyttelsespolitik, er du velkommen til at kontakte os

Sundgaard Advokater I/S

Att.: Advokat Thomas Torre Christiansen

Søtorvet 5, 1371 København K

Telefon: 73 70 69 69
E-mail: ttc@sundgaardadvokater.dk

Klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til ttc@sundgaardadvokater.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over Advokatfirmaets behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.