Insolvens - Billede (4) (002)

Nye muligheder for rekonstruktion – nu er de nye regler vedtaget

Nu er de nye regler om rekonstruktion vedtaget. Det nye regelsæt bygger i høj grad på et EU-Direktiv og træder i kraft den 17. juli 2022.

Forebyggende rekonstruktioner

Med reglerne indføres et helt nyt begreb – forebyggende rekonstruktioner. Der indføres herved et alternativ til de nuværende rekonstruktionsregler, hvor de forebyggende regler er mindre indgribende på en række punkter. Herved gives virksomhederne yderligere mulighed for at ”redde” den eksisterende virksomhed ved rekonstruktion. 

Eksempelvis kan en forebyggende rekonstruktion indledes:

  • uden offentlighed – dvs. uden pligt til at offentliggøre rekonstruktionen og orientere alle kendte kreditorer
  • uden virksomhedspantet fryses
  • uden skifteretten udpeger en rekonstruktør, der skal godkende alle væsentlige beslutninger 

Omvendt hindrer de nye regler ikke, at virksomhedens kreditorer kan foretage inddrivelsesskridt via fogedretten, medmindre skifteretten træffer beslutning om et fyldestgørelsesforbud.

De almindelige regler om rekonstruktion gælder sideløbende med de nye reglerne om forebyggende rekonstruktion. En kreditor kan således fortsat indgive konkursbegæring eller sædvanlig rekonstruktionsbegæring som alternativ; også selvom der er indledt forbyggende rekonstruktion. En konkursbegæring berostilles derfor ikke, når der er indledt forbyggende rekonstruktion. En almindelig rekonstruktion berostiller derimod altid en konkursbegæring.  

Nye afstemningsregler

Ud over disse helt nye regler om forebyggende rekonstruktion, så indeholder det bagvedliggende EU -direktiv og den nye lov også helt nye afstemningsregler, hvor der fremover bliver åbner op for muligheden for at lave afstemningsklasser. De nye afstemningsklasser er frivillige for alle små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Desuden skal et flertal af kreditorerne stemme for forslaget, mens det med de nugældende regler er tilstrækkeligt, at et flertal af kreditorerne ikke stemmer imod forslagets vedtagelse.

I rekonstruktioner har det altid været kreditorerne, der ved afstemning bestemmer, om en rekonstruktion er fordelagtig og derfor skal vedtages. De nye regler giver – som nævnt – mulighed for at inddele en virksomheds kreditorer i forskellige afstemningsgrupper med fælles interesser (eksempelvis gæld til det offentlige, gæld til finansielle kreditorer, pantsikret gæld og gæld til leverandører/øvrige kreditorer). Dette betyder, at et rekonstruktionsforslag kan stemmes igennem, hvis der er flertal for forslaget i grupperne. Hvis der således er flertal i 3 ud af 4 grupper, så kan en rekonstruktion gennemføres, selv om den 4. gruppe måtte udgøre langt den største kreditor/kreditorer beløbsmæssigt. Hvis derimod 2 grupper ud 4 stemmer imod, så falder forslaget bort, da der så ikke er flertal for forslaget.

Dette er en helt nye måde at tænke rekonstruktion på. Efter de nugældende regler (der stadig som udgangspunkt finder anvendelse på SMV-selskaber) gælder der et almindeligt kreditordemokrati, sådan at flertallet efter størrelse bestemmer udfaldet af en afstemning. De nye regler er tænkt som en form for mindretalsgaranti. 

Dog vil en rekonstruktion ikke blive stadfæstet af skifteretten, hvis den ikke følger konkurslovens ligebehandlingsprincipper, eller hvis en panthaver/kreditor bliver stillet dårligere ved vedtagelse af rekonstruktionsforslaget end ved en konkurs af virksomheden/skyldneren. Stadfæstelsen er en dommerbeslutning. 

Hos Sundgaard Advokater ser vi frem til prøve de mange nye muligheder af. Vi håber og tror på, at reglerne kan være med til at redde en række ellers sunde virksomheder, der har fået problemer under coronapandemien, ved de seneste udfordringer med prisstigninger eller andet, og som ved iværksættelse af en forebyggende rekonstruktion eller en egentlig rekonstruktion vil blive levedygtige fremadrettet.  

Har du spørgsmål til de nye regler om rekonstruktion?

Hvis du vil høre mere så ring eller skriv til partner Gunvor Sundgaard Happe (gsh@sundgaardavokater.dk, tlf. 25100503) eller partner Agnete Brus Krusell (abk@sundgaardvokater.dk, tlf. 25100569).

Del indlæg