CF066476-2

Netværk for udveksling af muligheder for at rejse erstatningskrav i anledning af statsministeriet beslutning af 3. november 2020 om aflivning af alle mink i Danmark

af advokat Thomas Torré Christiansen

Hvem er vi?
Advokat Thomas Torre Christiansen, der er partner i Sundgaard Advokater, og specialist i insolvensret og retssagsbehandling har i samarbejde med Erol Altunöz, der er indehaver og direktør i pelsbrokerfirmaet MinkLink ApS har i fællesskab taget skridt til at etablere et netværk for erhvervsdrivende, der er blevet berørt af de afledte konsekvenser af nedlukningen af minkavl i Danmark.

Hvem kan deltage?
Netværket er i første omgang tiltænkt for erhvervsdrivende, hvis forretning er eller har udsigt til helt eller delvist at blive ødelagt, som en afledt følge af minkaflivningen. Det kan for eksempel være transportleddet, videresalg, brokere, foderleverandører, men det kunne også være Chinchilla avleren, der må lukke fordi Kopenhagen Fur lukker sin virksomhed i Danmark. I det hele taget er netværket tiltænkt de erhvervsdrivende, der ikke kan hjælpes (tilstrækkeligt) af statens hjælpe-pakker.

Hvad vil vi?
Indtil videre er det blot tanken at indsamle kontaktoplysninger for interesserede med henblik på at kunne udsende nyhedsbreve, men på sigt er det planen at forsøge at påvirke den politiske beslutningsproces og eventuelt rejse erstatningskrav for de lidte tab/eksprobiration.

Kan man få erstatning?
Ifølge Grundlovens § 73 er ejendomsretten ukrænkelig og ekspropriation kan ske med lovhjemmel og mod fuld erstatning.

Efter min vurdering er det ret oplagt, at beslutning om at aflive alle mink er et ekspropriativt indgreb, der udløser erstatningkrav. Spørgsmålet er blot, hvor langt ude i kæden, der skal ydes erstatning.
Desuden vil sagerne forventeligt komme til at handle om, hvordan tabet skal opgøres. Almindeligt erstattes en tvangsnedlukket virksomhed med virksomhedens handelsværdi, der kan opgøres efter flere forskellige metoder.

Af praksis fra lignende sager kan det udledes, at der stilles forholdsvist store krav til virksomhedernes opgørelse af deres tabet. Selvom der endnu ikke er overblik over, hvor meget og til hvem myndigheder har tænkt sig at betale erstatninger, så er det generelle råd allerede på nuværende tidspunkt at være meget omhyggeligt med at registrere og dokumentere sine økonomiske tab.

Udover gennem ekspropriationssystemet, så er der også mulighed for at rejse et almindeligt erstatningskrav mod staten for ulovlig myndighedsudøvelse. Dette gælder dog kun de avlere uden for Nordjylland, hvor der ikke var hjemme til aflivning.

Desuden skal de almindelige erstatningsbetingelser være opfyldte, herunder skal der være årsags-forbindelse mellem myndighedens handling og den opstående skade og adækvans (dvs skaden skal være en påregnelig følge af den skadevoldende handling).

Hvordan kommer man med?
I første omgang sender man blot en mail til ttc@sundgaardadvokater.dk med anmodning om at blive optaget i netværket. Samtidig giver man samtykke til at behandling af sine personoplysninger og udsendelse af de minkrelaterede nyhedsbrev. Det er gratis indtil videre.

Del indlæg