Kan kreditorer forhandle eller købe sig til en bedre retsstilling i konkursboer?

af Gunvor Sundgaard Happe Ligelighedsprincippet Når en virksomhed går konkurs, fratages virksomheden og ledelsen i virksomheden retten til at råde over virksomhedens aktiver, idet alle virksomhedens aktiver inddrages i konkursboet, hvorefter bobehandlingen varetages af en af skifteretten udpeget kurator. Konkursboets formue skal deles ligeligt mellem de almindelige simple kreditorer, jf. konkurslovens § 97, efter kreditorer med bedre retsstilling, f.eks. som …

Regler om anpartshaver- og aktionærlån

af Gunvor Sundgaard Happe. Nu kan anparts- og aktieselskaber lovligt yde lån til kapitalejerne, forudsat en række betingelser er opfyldt. Folketinget har den 1. december 2016 vedtaget nye regler om kapitalejerlån, hvilket medfører, at kapitalselskaber (anparts- og aktieselskaber) efter den 1. januar 2017 lovligt har mulighed for at yde lån til kapitalejerne. Endvidere kan visse ulovlige anparts- og aktionærlån ydet …

Bopæl og fast job i udlandet udelukker ikke automatisk en konkurs i Danmark

af advokat Gunvor Sundgaard Happe. Østre Landsret har den 1. juli 2016 i en konkret sag (B-1276) om konkurs afsagt kendelse om, at en person kunne tages under konkursbehandling i Danmark, selvom pågældende var bosiddende i udlandet og havde fuldtidsarbejde i USA. Landsretten fandt, at pågældende person havde erhvervsværneting i Danmark, og derfor kunne konkursbegæringen behandles ved en dansk skifteret, …

Hvornår pålægges konkurs karantæne?

af advokat Gunvor Sundgaard Happe. Reglerne om at pålægge ledelsen i en virksomhed konkurskarantæne trådte i kraft 1. januar 2014 og har således været anvendt i mere end 1½ år. Det er derfor nu muligt at konstatere, hvordan reglerne anvendes i praksis, og hvad der skal til, for at der pålægges konkurskarantæne. Betingelserne for at pålægge konkurskarantæne og retsvirkningerne heraf …